Ubytovna

Ubytování na městské ubytovně je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města. O umístění rozhoduje pracovní skupiny složená z pracovníků oddělení sociálních služeb a prevence, odboru majetku a investic a z pracovníků pardubických azylových domů. Přijímání je závislé na aktuální kapacitě zařízení. 

Přednostně poskytujeme ubytování rodinám v krizové životní situaci. Na ubytovně působí sociální pracovníci oddělení, kteří ubytovaným klientům poskytují podporu a pomoc. Cílem spolupráce je osamostatnění klienta a vstup do standardní formy bydlení.

Chci si podat žádost o ubytování na městské ubytovně v Češkově ulici č. p. 1240.

Vyplněnou žádost, která je ke stažení v sekci formuláře, odevzdejte vedoucímu ubytovny (Vladimír Borovec, tel. 466 613 224). O přijetí na ubytovnu rozhoduje pracovní skupina, která se schází pravidelně každý kalendářní měsíc nebo dle aktuální potřeby. Přijetí je podmíněno splněním základních podmínek, mezi které patří například trvalý pobyt na území města.

Komunitní centra na městské ubytovně a v objektu Husova ul. 1116-1119

Jedná se o volnočasové zařízení pro předškolní a školou povinné děti, které žijí na městské ubytovně a blízkém okolí nebo v objektu v Ulici Husova, který byl částečně vyhrazen pro potřeby držitelů dočasné ochrany. 

Fungování komunitního centra na městské ubytovně je rozděleno na dopolední a odpolední aktivity. Dopolední klub je určen pro předškolní děti, nenahrazuje však povinné předškolní vzdělávání. Lektoři Komunitního centra připravují děti na vstup do mateřské školy. Děti si zde zvykají na kolektiv, učí se vnímat lektora jako autoritu, rozvijí jemnou motoriku, trénují logopedii, upevňují si hygienické návyky.

Odpolední klub je určen pro školou povinné děti a klade důraz především na doučování a školní přípravu. Lektoři s dětmi kromě školních záležitostí probírají témata jako chování a hygiena, školní docházka, pomoc v domácnosti. Během roku je pro děti realizováno i mnoho dalších volnočasových a sportovních aktivit.

Komunitní klub v objektu Husova ul. 1116-1119 je určen pro držitele dočasné ochrany, převážně děti, které si zde zvykají na nové prostředí, učí se jazyk a je jim poskytována podpora a poradenství.

Multikulturní centrum

Multikulturní centrum je volnočasové zařízení určené pro mladé dospělé a dospělé příslušníky komunity. Cílem fungování tohoto centra je smysluplné trávení volného času. Lektoři MKC dohlíží na chod centra, organizují volnočasové a sportovní aktivity pro návštěvníky a jsou návštěvníkům a jejich rodinám nápomocni při řešení životních situací. V případě nutnosti zprostředkovávají klientům kontakt se sociálními pracovníky oddělení sociálních služeb a prevence Magistrátu města Pardubic. 

V rámci centra funguje neformální uskupení „Rómská rada“ jejíž členové se snaží upozorňovat a řešit problémy, které mohou vznikat díky odlišnostem v komunikaci mezi majoritní společností a komunitou.