Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. Eduard Žaluda
Datum nabytí účinnosti
Etapa pořizováníZastupitelstvo obce Staré Ždánice vydalo na svém zasedání dne 27.4.2022 Územní plán Staré Ždánice formou opatření obecné povahy. Vydání územního plánu je zveřejněno veřejnou vyhláškou. 

Územní plán Staré Ždánice nabývá účinnosti, dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Staré Ždánice.