Jedná se o útvar v přímé podřízenosti primátora. Běžnou organizační činnost vůči němu zajišťuje vedoucí kanceláře tajemníka. Útvar plní úkoly (interní audit) v souladu s příslušným právním předpisem.

Plní zejména tyto úkoly:
  • zajišťuje interní audit jako nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací u města, městských obvodů a organizačních složek města,
  • vede veškerou stanovenou či potřebnou spisovou a obdobnou evidenci,
  • metodickou a konzultační činností pomáhá kontrolovaným subjektům,
  • v případě potřeby plní další úkoly, které nejsou v rozporu nezávislostí provádění interního auditu.