Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantEKOTOXA s.r.o, Ing. arch. Michal Hadlač
Datum schválení22. 5. 2019
Doplňující informace

Územní studie krajiny je novým územně plánovacím podkladem.
Je pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Pardubice, tj. pro 56 obcí v jejím správním území.
Cílem studie bylo vytvořit odborný dokument umožňující koncepční přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území, který určí problémy v krajině a nastíní jejich řešení.
Závěry studie jsou podkladem pro koncepci uspořádání krajiny v územních plánech jednotlivých obcí a jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

Studie se zabývá zejména těmito tématy:
Zeleň v krajině, zemědělství, lesnictví, doprava, rekreace, těžba, znečištění, eroze půdy, povodně, sucho, vazby sídel a krajiny, hodnoty, rizika a mnoha dalšími.


Soubory ke stažení

Návrh ÚSK ORP Pardubice - Část I - Textová zpráva

Návrh ÚSK ORP Pardubice - Část II - Karty obcí

Návrh ÚSK ORP Pardubice - Přílohy

Hlavní výkres, listy A až I

Výkres vymezení změn, listy A až I

Výkres jevů do ÚAP, listy A až I

Výkres širších vztahů

Výkres vazeb na hranici ORP Pce a HK