Životní situace

Jestliže chci odstranit stavbu rodinného domu, jak mám postupovat?

Na předepsaném formuláři musíte odstranění stavby rodinného domu stavebnímu úřadu ohlásit a k ohlášení musíte připojit dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, příp. rozhodnutí dotčených orgánů, atd. Jestli budou splněny zákonné podmínky (např. že odstranění stavby se netýká práv třetích osob), stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení vydá souhlas s odstraněním. V opačném případě vydá stavební úřad usnesení, že záměr odstranit stavbu bude projednán v řízení. Ohlášení odstranění se v takovém případě považuje za žádost o povolení odstranění, stavební úřad může vyzvat vlastníka stavby k doplnění podkladů. Odstranit stavbu můžete svépomocí, pokud zajistíte provádění stavebního dozoru. To však neplatí v případech, kdy je ve stavbě přítomen azbest. Tehdy musí být provádění odstranění zajištěno autorizovanou osobou.

Jestliže stavební úřad stanoví, že k odstranění je třeba povolení, sdělí vám zároveň, jaké doklady musíte předložit. Dnem, kdy předložíte požadované doklady, bude zahájeno řízení o odstranění a po projednání s ostatními účastníky řízení a s dotčenými orgány vydá stavební úřad povolení k odstranění stavby. Účastníkem takového řízení není osoba nájemce.

Kdy mohu začít užívat dokončený rodinný dům?

Rodinný dům patří do kategorie staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, a je-li splněna podmínka, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, nebo o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, anebo o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení. Před započetím užívání stavby je však stavebník ze zákona povinen zajistit, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.).

O přidělení čísla popisného požádá stavebník stavební úřad písemnou formou.

K žádosti o přidělení čísla popisného by měl stavebník přiložit geometrický plán a prohlášení o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Lze pasportem stavby zlegalizovat stavbu provedenou bez povolení stavebního úřadu?

Nelze, pasport stavby je vlastně pouze dokumentací skutečného provedení stavby resp. zjednodušenou dokumentací stavby, kterou je povinen pořídit vlastník stavby v případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Pasport stavby nenahrazuje řádné povolení k provedení nebo užívání stavby vydané stavebním úřadem.