Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Zemědělský půdní fond 466 859 301, 466 859 211 puda@mmp.cz

Životní situace

Co když si nevím rady s jednotlivými přílohami k žádosti o odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)?

Přílohy uvedené na formuláři „žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu odkaz“ jsou dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF povinou přílohou k žádosti.

Přílohy dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence

Jedná se o informace o pozemku z katastru nemovitostí a např. koordinační situaci, katastrální situační výkres, zákres záboru do situace nebo katastrální mapy apod.

 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit

Je myšleno v případě kdy žadatel není zároveň vlastníkem dotčených zemědělských pozemků.

 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví

Viz „Jak provést výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)?“

 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,

V případě trvalého odnětí (novostavba rodinného domu, chaty apod.) není třeba. Plán rekultivace je dále upraven v § 16 vyhlášky č. 271/2019 Sb., vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

 • předběžná bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,

Je upravena § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Bilance skrývky je odvislá od přílohy „výsledky pedologického průzkumu“ a dokumentu viz níže „Bilance skrývky pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF“.

 • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2
 • výsledky pedologického průzkumu

Je zapotřebí pro bilanci skrývky. Nutné doložit např. kopanou sondu, hydrogeologický posudek apod. z dotčeného zemědělského pozemku v místech kde má být umístěna stavba / záměr.

 • údaje o odvodnění a závlahách
 • údaje o protierozních opatřeních
 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany

Je zapotřebí především v případě zastoupení 2 a více BPEJ při odnětí ze ZPF. Zákres hranic BPEJ 

 • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem

např. ohlášení stavby, územní souhlas, stavební povolení, územní rozhodnutí atd.

 • vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí

 

 • plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině

Jakým způsobem bude „likvidována“ dešťová voda, např. vsakování na pozemku, ukládání do jímky apod.

Dokument: „Bilance skrývky pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF“

Jak provést výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)?

Pro některé stavby / záměry se dle § 11a odst. 1 zákona o ochraně ZPF nestanoví odvody za odnětí ze ZPF. Pro ostatní stavby / záměry platí následující:

Výpočet odvodů je povinnou přílohou žádosti o odnětí ze ZPF. Pro výpočet odvodů např. pro rodinný dům je třeba započítat veškeré plochy, tj. rodinný dům, stání pro auto, terasu, bazén, pochozí zpevněné plochy, zatravňovací dlaždice atd.

Výše odvodů je tedy závislá na celkové výměře záboru, základní ceny BPEJ, koeficientu třídy ochrany a ekologické váze vlivu (faktor životního prostředí).

 • Základní cenu BPEJ lze zjistit pomocí nahlížení do katastru nemovitostí, jedná se o pěti místní kód, např. 32110, 32310, 31901 atd. Pomocí odkazu v katastru nemovití nebo po zadání tohoto kódu lze zjistit základní cenu BPEJ
  • Pro koeficient třídy ochrany platí, že každá BPEJ je zařazena do třídy ochrany a každá z těchto tříd má zákonem daný koeficient, příloha D.
    
   Třída ochrany Koeficient
   I. třída 9
   II. třída 6
   III. třída 4
   IV. třída 3
   V. třída 3
 • Ekologické váhy vlivu jsou uvedeny stejně jako koeficient třídy ochrany v přílohách zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, příloha B. V případě že není dotčena ekologická váha vlivu použije se koeficient 1

Po zjištění výše uvedených koeficientů je postup následující:

odnímaná výměra v m2 x základní cena BPEJ x koeficient třídy ochrany x ekologická váha vlivu =
celková výše trvalého odvodu

V případě dočasného odnětí platí že „Při dočasném odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebo při trvalém odnětí této půdy, za které mají být odvody placeny každoročně, stanoví výši odvodů za každý kalendářní rok trvání uvedeného odnětí půdy jako stý díl částky skutečné výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dotčeném pozemku, ...“.

(odnímaná výměra x základní cena BPEJ x koeficient třídy ochrany x ekologická váha vlivu) : 100 =
celková výše dočasných odvodů

Žadatel může využít online výpočet odvodů.

Co potřebuji pro stavbu / záměr na pozemku, který je v katastru nemovitostí pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF)?

V případě plánované stavby / záměru na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden pod ochranou ZPF je třeba respektovat zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. Podmínky, kdy je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF se stavbou a kdy lze uplatnit výjimku jsou uvedeny v § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

V případě, že je potřeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí žadatel orgánu ochrany ZPF podat žádost (viz formulář: odkaz). Společně se žádostí je třeba předložit povinné přílohy dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF , tyto přílohy jsou uvedeny také na 2 str. formuláře. Více o přílohách v „Co když si nevím rady s jednotlivými přílohami k žádosti o odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)?

Kontaktujte nás

Ohledně zemědělského půdního fondu nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.