Místní část Žižín. Počet obyvatel k 1.1.2023 na tomto území činí celkem 46.

Základní občanská vybavenost je v nedaleké Černé za Bory.

Historie

Ves Žižín je v pramenech poprvé doložena roku 1406 v souvislosti se jménem klerika Jeníka ze Žižína. Prvním známým majitelem byl Jan ze Žižína, který roku 1415 pečetil stížný list české šlechty do Kostnice. V poslední třetině 15. století byli byli majiteli různí měšťané. Po smrti Václava Haldy z Kutné Hory dostal tvrz roku 1483 jako odúmrť od krále Vladislava II. Matěj ze Žižína a ze Skochovic. Po jeho smrti kolem roku 1497 uhájili právo na tvrz a ves poručníci vdovy a sirotků. Pro velké dluhy byli však nuceni tuto tvrz a ves prodat v roce 1498 panu Vilémovi z Pernštejna, který je připojil k panství pardubickému. Poté však přestala plnit funkci panského sídla a zakrátko zanikla. Podle ústní tradice stávala tvrz na břehu Chrudimky, na pozemcích, kde je dnes stavení čp.1. Ves Žižín patřila až do roku 1560 pánům z Pernštějna. Toho roku prodal pan Jaroslav z Pernštejna prodlužené panství pardubické králi Ferdinandovi, který je koupil pro svého syna arciknížete Maxmiliána.Po roce 1863 se ves stala osadou obce Zminný. Po roce 1959 se Žižín stal osadou Černé za Bory, spolu s ní byl roku 1976 spojen s Pardubicemi. Od roku 1994 je součástí MO Pardubice IV.