Místní část Žižín. Počet obyvatel k 1.1.2022 na tomto území činí celkem 46.

Základní občanská vybavenost je v nedaleké Černé za Bory.

Historie

Ves Žižín je v pramenech poprvé doložena roku 1406 v souvislosti se jménem klerika Jeníka ze Žižína. Prvním známým majitelem byl Jan ze Žižína, který roku 1415 pečetil stížný list české šlechty do Kostnice. V poslední třetině 15. století byli byli majiteli různí měšťané. Po smrti Václava Haldy z Kutné Hory dostal tvrz roku 1483 jako odúmrť od krále Vladislava II. Matěj ze Žižína a ze Skochovic. Po jeho smrti kolem roku 1497 uhájili právo na tvrz a ves poručníci vdovy a sirotků. Pro velké dluhy byli však nuceni tuto tvrz a ves prodat v roce 1498 panu Vilémovi z Pernštejna, který je připojil k panství pardubickému. Poté však přestala plnit funkci panského sídla a zakrátko zanikla. Podle ústní tradice stávala tvrz na břehu Chrudimky, na pozemcích, kde je dnes stavení čp.1. Ves Žižín patřila až do roku 1560 pánům z Pernštějna. Toho roku prodal pan Jaroslav z Pernštejna prodlužené panství pardubické králi Ferdinandovi, který je koupil pro svého syna arciknížete Maxmiliána.