Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

Pracovní skupiny komunitního plánování

  • osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním,
  • osoby s duševním onemocněním,
  • cizinci, menšiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
  • senioři,
  • rodiny s dětmi a mládež.


Koordinační skupina komunitního plánování

Koordinační skupina zajišťuje komunikaci mezi pracovními skupinami a Komisí pro sociální a zdravotní věci, mezi pracovními skupinami a dalšími subjekty a mezi pracovními skupinami navzájem. Jejím úkolem je koordinovat jednotlivé kroky pracovních skupin a propojovat rovinu politickou a odbornou nad tématy sociální oblasti.

Členy koordinační skupiny jsou, v souladu s jednacím řádem, vedoucí pracovních skupin, předseda Komise pro sociální a zdravotní věci, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic a koordinátorka komunitního plánování.

Členové koordinační skupiny komunitního plánování
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Potůčková
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Mgr. Monika Kopecká
Ivana Dolečková
Mgr. Iva Bartošová

Bc. Michaela Kocourková

Bc. Gabriela Chovancová


Jak se zapojit do komunitního plánování

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 466 859 769,
e-mail: michaela.kocourkova@mmp.cz), nebo referentku odboru (tel.: 466 859 144, e-mail: marcela.ozdanova@mmp.cz), kteří zprostředkují kontakt s vedoucí/m příslušné pracovní skupiny.

Vedoucí pracovní skupiny poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny.

Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny.