Komunikace s oddělením

​​​​​​​Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nepodává oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Pardubic klientům informace prostřednictvím e-mailu, a to ani zákonným zástupcům nezletilých dětí.

Informace jsou podávány výhradně při osobním jednání, dopisem (poštou), případně datovou schránkou, pokud ji má klient zřízenu. Klientům zůstává zachována možnost elektronického podání – emailová adresa: posta@mmp.cz. Podání v elektronické podobě však musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že elektronické podání jím opatřeno není, je nezbytné podání do 5 dnů doplnit, a to písemně (vlastnoručně podepsaný dopis) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě oddělení.

Vedoucí oddělení a vedoucí úseku jsou k dispozici výhradně po předchozí domluvě.

Vedoucí oddělení: vydává ve správním řízení souhlasy s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku.
Telefonní číslo: 466 859 632

Životní situace

Co mám udělat v případě, že se chci rozejít s partnerem nebo partnerkou a máme spolu nezletilé děti?

Pokud nejste manželé a jste schopni se na péči a výživě nezletilých dětí dohodnout, není třeba rozhodnutí soudu.

Pokud jste manželé a chcete situaci řešit rozvodem manželství nebo nejste manželé a nedokážete se na péči a výživě nezl. dětí dohodnout, je třeba podat k soudu návrh na úpravu poměrů k nezl. dětem. Návrhy jsou volně dostupné na webových stránkách Okresního soudu v Pardubicích nebo jsou v papírové formě k dispozici na oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Pardubic.

Telefon: 466 859 638, 466 859 641

Co je třeba udělat, když jeden z rodičů nebo oba neplatí výživné?

Pokud o stanovení výživného rozhodl soud a rozsudek je v právní moci, je třeba podat u soudu návrh na výkon rozhodnutí (exekuční oddělení okresního soudu). V případě, že rodič, kterému bylo stanoveno výživné toto neplatí delší dobu (více než 4 měsíce), může podat ten rodič, který má dítě svěřeno rozsudkem soudu na policii trestní oznámení.

Od 1. července 2021 v České republice funguje tzv. náhradní výživné. Náhradní výživné je podpora (sociální dávka), která má pomoci samoživitelům a samoživitelkám (jejich dětem) v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné, a to vůbec nebo hradí pouze jeho část. Dávku vyplácí Úřad práce ČR. Bližší informace k náhradnímu výživnému vám poskytnou pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo úřadu práce.

Telefon: 466 859 490, 466 859 447

Mám zájem o osobní styk s vlastním dítětem a tento mi není umožňován?

Pokud se rodiče nedohodnou, je možné obrátit se s návrhem na úpravu styku na soud. Soud upraví osobní styk s dítětem na návrh jednoho z rodičů. Při podání návrhu je třeba si uvědomit, jak široký styk s dítětem budu požadovat. V případě, že o osobním styku s dítětem musí rozhodovat soud, doporučujeme nechat si soudem upravit nejen víkendový, ale i prázdninový styk včetně svátků.

Telefon: 466 859 643, 466 859 447

Co mám dělat v případě, že mi doma někdo ubližuje (dětem i dospělým) nebo se necítím bezpečně?

Agendě domácího násilí se věnuje pracovnice Hana Raďáková (tel. 466 859 201) a Iva Modráčková (466 859 628). Dále máte možnost využít služeb Intervenčního centra, Bílého kruhu bezpečí a můžete se obrátit i na Polici ČR, kde vám rovněž poskytnou příslušné informace.

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci zjm. sociální, psychologické, lékařské a právní (tel. č. 466 260 528, 774 755 744 nonstop).

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – tel. č. 732 923 462. Nonstop rady a informace získáte na lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí 257 317 110.

Telefon: 466 859 201, 466 859 628