Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. Název

Městský obvod Pardubice VII

2. Důvod a způsob založení

Městský obvod Pardubice VII byl zřízen na základě ustanovení z.č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Zastupitelstva Města Pardubice dne 18.3. 1992. Městský obvod Pardubice VII je institucí s vymezenou právní subjektivitou. Výkon svěřených činností, které Městský obvod Pardubice VII prostřednictvím svých orgánů vrámci samostatné i přenesené působnosti vykonává, je v souladu s ustanovením zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) specifikován STATUTEM Města Pardubice.

3. Organizační struktura


Městský obvod Pardubice VII je spravován Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII, které má 15 členů, dalšími orgány jsou Rada Městského obvodu Pardubice VII, Úřad Městského obvodu Pardubice VII.

Organizační struktura Úřadu Městského obvodu Pardubice VII

 • Starosta Městského obvodu Pardubice VII
 • Tajemník Úřadu Městského obvodu Pardubice VII
 • Kancelář úřadu
 • Odbor ekonomický
 • Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy


4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Generála Svobody 198
533 51 Pardubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Generála Svobody 198
533 51 Pardubice

4.3 Úřední hodiny

Po, St  8:00 – 11:30  12:30 – 17:00
Út, Čt  8:00 – 11:30  12:30 – 15:00
Pá     8:00 – 11:30  12:30 – 14:00

4.4 Telefonní čísla

https://pardubice.eu/kontakty-mo7

4.5 Adresa internetové stránkyhttps://www.pardubice7.cz
4.6 Adresa podatelny


4.7 Elektronická adresa podatelny

sprava@pardubice7.cz

4.8 Datová schránka

axwbv4z

5. Případné platby lze poukázat

19-1205458319/0800 + jiné způsoby: hotově, kartou

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty

Statut města, aktuální rozpočet obvodu, právní předpisy města

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města:  
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení):
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

Program rozvoje MO Pardubice VII:
https://pardubice.eu/program-rozvoje-mo7

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice VII:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo7

9. Žádosti o informace

V písemné podobě

 • poštou na adresu:
  Úřad Městského obvodu Pardubice VII
  Generála Svobody 198
  533 51 Pardubice
 • osobním předáním na podatelnu úřadu
 • zasláním písemné žádosti na adresu e-podatelny sprava@pardubice7.cz
 • nebo na další elektronické adresy (viz. 4.4) nebo datovou schránkou (4.8)

Ústně

 • telefonicky
 • osobně na podatelně úřadu nebo příslušných odborech úřadu
10. Příjem žádostí a dalších podání

Ostatní podání
Žádosti, podněty a stížnosti se podávají písemně poštou, datovou schránkou, elektronicky nebo osobně na podatelně Úřadu Městského obvodu Pardubice VII, popřípadě ústně u příslušného odboru. Petice lze podávat pouze písemně podle zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyřízení petic podléhá výše uvedenému zákonu. Stížnosti jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vyřizovány ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání. Stížnosti podle správního řádu jsou vyřizovány v souladu s §175 správního řádu č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podání učiněná ve správním řízení
Podání podle správního řádu se rozumí jakýkoliv úkon směřující ke správnímu orgánu. Posuzuje se podle svého obsahu, bez ohledu na označení. Musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možné učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky úřadu. Vyřizování podléhá správnímu řádu a příslušným právním předpisům

Podání o poskytnutí informace učiněná vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací:
  • v písemné podobě osobně nebo zasláním na adresu Úřad Městského obvodu Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice, formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách na adrese www.pardubice7.cz,

  • osobně na podatelně úřadu vyplněním žádosti

  • zasláním písemné žádosti na adresu e-podatelny sprava@pardubice7.cz,

 2. K vyřízení žádosti o poskytnutí informace podané v souladu se zákonem je funkčně příslušná kancelář úřadu. Věcnou správností odpovědi je pověřen příslušný kompetentní odbor.
 3. Řízení o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím probíhá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Budou-li požadovány informace, které představují velmi rozsáhlé porovnání a zpracování existujících informací nebo podkladů, což si vyžádá přijetí externího zaměstnance, případně odborné posouzení apod., bude městský obvod požadovat úhradu nákladů spojených s jejich přípravou a realizací. Informace nemůže být podána, pokud se k ní vztahuje omezení speciálního právního předpisu / např. zákon o správě daní a poplatků a podobně / o mlčenlivosti. Tato skutečnost bude tazateli v termínu sdělena. Omezení práva na informace jsou taxativně specifikována v zákonu 106/1999 Sb., a to v § 7–12.

O postupu při poskytování informací bude pořízen záznam, ve kterém bude uveden celkový průběh postupu o řízení ve věci do jejího vyřízení. V případě podání žádosti na zveřejnění informace posoudí kancelář úřadu srozumitelnost a konkrétnost uvedené žádosti, a nebrání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, postup vyřízení podléhá příslušným ustanovením zákona.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti na informaci lze podat, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty, odvolání, a to u výše uvedené kanceláři úřadu. O odvolání rozhodne povinný subjekt nejvýše bližšího stupně nadřízený subjektu, který měl rozhodnutí vydat, a to do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se již nelze odvolat.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat vtaxativně zákonem uvedených případech. Stížnost se podává u povinného subjektu (kancelář Úřadu Městského obvodu Pardubice VII) do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákony upravují jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Výroční zprávu o poskytování informací1 a splnění informační povinnosti2 zajišťuje kancelář úřadu.

Stanovuje se následující sazebník úhrad:

 • kopírování nebo tisk na formát A 4 : 2 Kč/černobílá strana, 5 Kč/barevná strana
 • kopírování nebo tisk na formát A 3 : 4 Kč/černobílá strana, 10 Kč/barevná strana
 • datový nosič CD, DVD : 20 Kč/ks
 • skenování: 1 Kč/strana
 • mimořádně rozsáhlé či náročné vyhledání informací: 200,- Kč/ hodina práce jednoho zaměstnance

Rozhodnutí o úhradě a její výši podle zásad této směrnice je v pravomoci kanceláře úřadu.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitějšími předpisy podle kterých Úřad Městského obvodu Pardubice VII rozhoduje jsou – zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a následně STATUT města Pardubice-Vyhláška města Pardubice č. 3/2003, kde jsou uvedeny hmotně právní podmínky činnosti orgánů Městského obvodu Pardubice VII. Jako procesní formy využívá zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení a ostatní speciální procesy vztahující se konkrétně k jednotlivým řízením. Konkrétnější dotazy je možné směrovat k osobě tajemníka Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. Dále to jsou obecně závazné vyhlášky Města Pardubice.

Základní přehled právních předpisů užívaných v působnosti fungování orgánů Městského obvodu Pardubice VII

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů .
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákon č.200/1990 Sb., přestupkový zákon.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Všechny v platném znění.

Do všech uvedených právních předpisů lze nahlédnout na Kanceláři úřadu Úřadu Městského obvodu Pardubice VII , kde Vám také na požádání bude vyhotovena kopie. Vyžádá-li si občan kopii některého předpisu, dokladu, zápisu apod., je povinen zaplatit režijní náklady ne jejich pořízení v následující výši:

 • formát A4 jednostranně černobíle – 2,- Kč/strana
 • formát A4 jednostranně barevně – 5,- Kč/strana
 • formát A3 jednostranně černobíle – 4,- Kč/strana
 • formát A3 jednostranně barevně – 10,- Kč/strana
 • Datový nosič CD/DVD – 20,- Kč

Pozn.: jedná se pouze o kopie, které jsou vyhotovovány z podkladů poskytovatele informací.

11.2 Vydané právní předpisy

https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

12. Úhrady za poskytování informací


12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • kopírování nebo tisk na formát A 4 : 2 Kč/černobílá strana, 5 Kč/barevná strana
 • kopírování nebo tisk na formát A 3 : 4 Kč/černobílá strana, 10 Kč/barevná strana
 • datový nosič CD, DVD : 20 Kč/ks
 • mimořádně rozsáhlé či náročné vyhledání informací: 200,- Kč/ hodina práce jednoho zaměstnance
 • přijetí externího pracovníka, zajištění odborného posudku apod.: záloha ve výši 10000,- Kč bude zúčtována proti skutečně vynaloženým nákladům (čl. 6, bod 3, písm b).
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva PDF, 132.66 kB

13.2 Výhradní licence


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo7