Statutární město Pardubice opět vyhlašuje Program MPR a MPZ 

Statutární město Pardubice vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a památkových zón pro rok 2024, kde město poskytuje v souladu s Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. 

Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace na obnovu památek v roce 2024, musejí doručit vyplněný anketní dotazník programu na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 7. listopadu 2023 do 15:30 hod. Anketní dotazník je ke stažení na internetových stránkách města https://www.pardubice.eu, případně je k vyzvednutí v kanceláři oddělení strategického rozvoje města, telefon: 466 859 475.

Povinné přílohy anketního dotazníku:

  • barevná fotodokumentace současného technického stavu památky, která se váže k akci obnovy + celkový snímek památky (nepřikládat CD),
  • závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k rekonstrukci objektu,
  • k akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena. Ceny se uvádějí včetně DPH.

Informace o programu

Program regenerace MPR a MPZ byl schválen usnesením vlády č. 209/1992.

Dle Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón návrh na rozdělení roční kvóty pro město a návrh účelových příspěvků na jednotlivé obnovy kulturních památek provádí Komise pro urbanismus a architekturu a následně podléhá schvalovacímu procesu v orgánech města, přičemž jsou stanoveny závazné finanční podíly dle následující tabulky:

ZdrojeMěstoFO, PO, církve
vlastníkmin. 50%min. 40%
město0min. 10%
státní rozpočetmax. 50%max. 50%


Město Pardubice je tudíž povinno poskytnout fyzickým osobám, právnickým osobám a církvi příspěvek ve výši min. 10% z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši max. 50% z celkové částky na rekonstrukci. V praxi se výše podílu státu odvíjí od možností státního rozpočtu, limitu celkové dotace na město a maximálních možností nedosahuje. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.