Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
náměstí Republiky 12
530 21 Pardubice
Datová schránka:
ukzbx4z

Provozní doba


Pondělí 8:00–11:00, 12:00–17:00
Úterý 8:00–11:00, 12:00–15:30
Středa 8:00–11:00, 12:00–17:00
Čtvrtek 8:00–11:00, 12:00–15:30
Pátek 8:00–11:00, 12:00–14:30 pátek pouze po předchozím online objednání
Název Telefon Email
Řidičské průkazy 466 859 657, 466 859 658, 466 859 377

Životní situace

Elektronické podání žádosti o vydání/výměnu řidičského průkazu

O co, jak a kde lze zažádat?

 • Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy (https://www.portaldopravy.cz/) nebo Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku): Dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 160 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 560 Kč).
   

Musíte mít k podání žádosti zřízenou datovou schránku?

 • Ne, jedinou podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…).
   

Jak žádost podáte?

 • Portál dopravy (lze i proklikem z Portálu občana) Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis získaný z vybraných registrů státu.
 • Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, bude nutné, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána na Vámi zvolený úřad. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.
   

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

 • Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti. Toto se samozřejmě netýká situace, kdy si požádáte o vydání ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů.
 • V rámci samotné žádosti je také možné si nastavit notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Tyto je možné nastavit i na Portálu občana. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn bez jakéhokoliv nastavení přímo v Portálu dopravy i Portálu občana (a dle výše uvedeného nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu). Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, obdržíte notifikaci o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu.
   

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

 • Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.
   

Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

 • Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.
   

Jakým způsobem obdržím Potvrzení o oznámení ztráty/odcizení, které mi slouží jako náhradní doklad?

 • Dané potvrzení Vám již nebude zasíláno, jelikož od 1. ledna 2024 je zrušena povinnost mít toto potvrzení, stejně jako řidičský průkaz, u sebe při řízení motorového vozidla. Stále však zůstává možnost si potvrzení vyzvednout na Vámi v žádosti zvoleném úřadu. S přihlédnutím k uvedenému nebude potvrzení již nyní nutné předkládat kontrolním orgánům.
   

Jak je to s úhradou správních poplatků?

 • V této etapě uhradíte správní poplatek ve stanovené výši se slevou 20 % při vyzvednutí nového řidičského průkazu přímo na vybraném úřadě.
   

Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

 • V případě dotazů či problémů s Portálem dopravy se neváhejte obrátit na podpora@portaldopravy.cz, popř. na tel. 222 266 758
 • V případě dotazů či problémů s Portálem občana se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz.
 • Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam jste odeslali Vaši žádost.
Řidičský průkaz v 17 letech na řidičské oprávnění skupiny „B“

O udělení řidičského oprávnění může žadatel, po splnění podmínek stanovených v § 82 zákona č. 361/2000 Sb., požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Do dosažení věku 18 let může daný řidič řídit motorová vozidla zařazená do skupiny B pouze s mentorem.

Mentor není podmínkou pro udělení řidičského oprávnění, ale pro řízení motorových vozidel. To znamená, že pokud při udělení řidičského oprávnění nebude podána žádost pro zápis mentora, řidičské oprávnění sedmnáctiletému žadateli bude uděleno. Bez mentora však řídit sám nesmí.

Žádost o zápis mentora může být podána zároveň se žádostí o udělení řidičského oprávnění. Taková žádost musí vždy obsahovat souhlas zákonného zástupce a zároveň i souhlas budoucího mentora. Vlastnoruční podpis, jak zákonného zástupce či mentora, nemusí být na žádosti úředně ověřen.

Mentorem může být pouze osoba, která splňuje následující podmínky:

 • bylo jí uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d) zákona č. 361/2000 Sb.,
 • nemá zadržený řidičský průkaz,
 • nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a
 • souhlasí se zápisem v registru řidičů.

Mentorem může být i osoba, která je držitelem řidičského průkazu vydaného mimo Českou republiku, ale pouze v případě, že je řidičský průkaz uznán k řízení motorových vozidel na území České republiky. Daná osoba musí naplnit stejné podmínky, jako držitel českého řidičského průkazu, a taktéž je plnit po celou dobu mentorství.

Co se týká naplnění podmínek výše uvedeného výčtu, tj.

 • bylo jí uděleno řidičské oprávnění skupiny B před více než 10 lety,
 • posledních 5 let nepřetržité disponuje řidičským oprávněním skupiny B,

prokazuje je daná osoba/mentor potvrzením vydaným státem, který vydal řidičský průkaz. Pokud vydávající stát požadované potvrzení nevydává, prokazuje daná osoba splnění výše uvedených podmínek „Čestným prohlášením“. Podpis na „Čestném prohlášení“ nemusí být úředně ověřen. Potvrzení i čestné prohlášení nesmí být k datu podání žádosti starší 3 měsíců.

Zasílání změn bodového hodnocení

O zasílání každé změny v bodového hodnocení bude moci řidič požádat osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa obvyklého bydliště žadatele. Aby mohl ale řidič dostávat notifikace o bodovém hodnocení, musí být zaregistrován na „Portálu občana“, kde zadá své údaje o telefonním čísle nebo e-mailové adrese, pokud je tam již nemá. Informace o změně bodového hodnocení obdrží daná osoba vždy následující den poté, kdy ke změně v jeho bodovém hodnocení došlo.

Zákon umožňuje řidiči podat žádost o notifikaci bodů i dálkovým způsobem, a to prostřednictvím „Portálu dopravy“. Občan si přímo na Portálu dopravy vybere, jakým způsobem, chce být informován, a to buď SMS zprávou na telefonní číslo nebo e-mailem (viz Portál občana), a zadá příslušné údaje. Jedná se o portálové řešení, do něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností nevstupuje. Podání žádosti prostřednictvím Portálu dopravy není zpoplatněno.

Pokud si občan na Portálu občana nezadá výše uvedené údaje, notifikace bodového hodnocení neobdrží.

Končí mi platnost řidičského průkazu

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu bez správního poplatku je možné maximálně 3 měsíce před skončením jejich platnosti. 

Žádost o vydání nového řidičského průkazu je vytištěna přímo na přepážce a žádostí se stává až po podpisu žadatelem. Žadatel předloží pouze doklad totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, stávající řidičský průkaz. Podání žádosti o výměnu řidičského průkazu nelze učinit v zastoupení.

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo již platnost vypršela, je zdarma.

Pokud je výměna spojena se změnou údajů v řidičském průkazu, podléhá výměna správnímu poplatku.

Při výměně řidičského průkazu zrychleně ve lhůtě 5 pracovních dní je účtován vyšší správní poplatek.

Co potřebuji při výměně řidičského průkazu?

Budete potřebovat Váš platný průkaz totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, stávající řidičský průkaz.

Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu vám bude vytištěna na přepážce.

Rozšíření skupin řidičského oprávnění

Musíte předložit doklad o získání odborné způsobilosti (žádost o řidičské oprávnění potvrzená autoškolou a zkušebním komisařem), platný průkaz totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, vyplněné čestné prohlášení žadatele, že nevlastní řidičské oprávnění udělené jiným členským státem EU a že mu jiným členským státem EU nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo mi nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění a platný posudek o zdravotní způsobilosti.

Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu vám bude vytištěna na přepážce.