Jedná se o program bydlení, který je určen osobám v bytové nouzi a osobám vynakládající vysoké procento z příjmu na bydlení s trvalým pobytem v Pardubicích.

Město Pardubice poskytuje nájemní byty občanům, kteří prošli schvalovacím procesem a byli vyhodnoceni jako potřební. Spolupracujeme s žadatelem o městský byt a provázíme ho po celou dobu řízení od podání žádosti po nastěhování do bytu. Klientovi poskytujeme podporu a pomoc i po nastěhování, dokud jí potřebuje. Cílem programu je pomoci občanům města stabilizovat a následně zlepšit svou životní situaci. V případě zájmu je třeba provést osobní schůzku v kanceláři sociálních pracovníků. 

Životní situace

Rád bych si podal žádost o městský byt, co vše musím splnit?

Všeobecné podmínky:

1. zájemce o nájem bytu je státním občanem České republiky nebo má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je na území ČR zaměstnán,

2. zájemce o nájem bytu dosáhl zletilosti (tj. dovršením 18 let nebo uzavřením manželství),

3. zájemci o nájem bytu a osobám, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, není a nikdy nebyla statutárním městem Pardubice dána výpověď z nájmu bytu a nikdy na ně nebyla podána žaloba o vyklizení bytu užívaného bez právního důvodu, ani o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města,

4. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, nejsou dlužníky statutárního města Pardubice, není-li u jednotlivých forem poskytování bytů do nájmu stanoveno jinak,

5. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, nejsou vlastníky bytové jednotky, rodinného či bytového domu nebo nejsou většinovými spoluvlastníky bytového domu (51% a více), nejsou nájemci jiného bytu ve vlastnictví obce,

6. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, se nepřipravil/ly nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou o možnost bydlení,

7. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, neprivatizoval/ly byt, který byl v majetku statutárního města Pardubice.

Jaké typy bytů město Pardubice pro veřejnost nabízí?

Byty pro osoby nacházející se v bytové nouzi či vynakládajícím vysoké procento z příjmu na bydlení

  • Sociální byty – rodiny či jednotlivci se sníženými kompetencemi k samostatnému nájemnímu bydlení, kteří jsou zároveň v bytové nouzi a vynakládají více než 40 % ze započitatelných příjmů na bydlení.

Rodiny či jednotlivci s kumulací nepříznivých sociálních jevů, u kterých je vyhodnocena potřeba intenzivní sociální práce vedoucí k udržení nájemního sociálního bydlení s povinností plnění individuálního plánu ve spolupráci se sociálním pracovníkem.

  • Dostupné byty - rodiny, samoživitelé, samoživitelky, kteří vynakládají ze svého rozpočtu více jak 40% na náklady spojené s bydlením, a které se nacházejí v situaci bytové nouze (absence bydlení, ohrožení ztrátou bydlení či nevhodné bydlení) a dále osoby opouštějící instituce (dětské domovy) nebo pěstounskou péči, oběti domácího násilí, ohrožené domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodiny.

Existují kompetence žadatele.

 

Startovací byty pro mladé

Žádost o startovací byt si mohou podat jednotlivci, nesezdané páry, manželé či registrovaní partneři bez podmínky trvalého bydliště v Pardubicích v případě, že splňují následující kritéria:

  • jednotlivec - žadatel musí být ve věku 18 - 30 let, v den podání žádosti nesmí být žadatel starší 30 let a zároveň mladší 18 let,
  • nesezdané páry - jeden ze žadatelů musí být ve věku 18 - 30 let, celkový součet věku partnerů bude max. 65 let,
  • manželé/registrovaní partneři – jeden ze žadatelů musí být ve věku 18 - 30 let, celkový součet věku partnerů bude max. 65 let,
  • žadatel je ekonomicky aktivní,
  • příjem jednoho ze žadatelů musí být minimálně 16.000,-- Kč/hrubá mzda/měs.,
  • do příjmu se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani dávky hmotné nouze.

 

Byty poskytované občanům na základě losování

Žadatel je zaměstnán na území ORP (obec s rozšířenou působností), bez ohledu na trvalý pobyt, minimálně po dobu dvou let před podáním žádosti do losování nebo je osobou samostatně výdělečně činnou na území ORP (obec s rozšířenou působností), která již podala daňové přiznání min. za dva roky zpětně.

 

Byty zvláštního určení, byty pro seniory, zdravotně postižené a byty bezbariérové

Zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, mají trvalý pobyt na území města Pardubice po dobu nejméně 2 let před podáním žádosti.

Zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, do žádosti specifikují konkrétní důvody podání žádosti a popíší svoji bytovou a sociální situaci.

Zájemce o nájem bytu je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu ve II. nebo III. stupni.

Zájemce o nájem bytu doloží k žádosti lékařské doporučení.

Jak mohu požádat o pronájem bytu v domě zvláštního určení, byt pro seniory, zdravotně postižené a bezbariérový byt?

Podejte si vyplněnou žádost na Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic (U Divadla 828, p. Sádovská, tel. 466 859 124). Žádost si můžete osobně vyzvednout na odboru majetku a investic, nebo na odboru sociálních věcí, případně jí naleznete v elektronické podobě na webových stránkách města, v sekci „Formuláře“. Podaná žádost bude zařazena do evidence, následně pak bude předána odboru sociálních věcí k provedení sociálního šetření a posouzení aktuálního stavu životní situace. Následně jsou žádosti projednávány v Komisi pro sociální a zdravotní věci, která dále navrhuje své stanovisko k žádosti Radě města Pardubic. Rada města Pardubic pak vydává konečné stanovisko k výše uvedeným žádostem.