Konference Společně k bezbariérovosti VI  

Komise pro bezbariérovost

Problematikou bezbariérovosti se ve městě zabývá Komise pro bezbariérovost, která je tvořená zástupci dotčených odborů magistrátu města Pardubic (tedy odboru dopravy, hlavního architekta, školství, kultury a sportu, sociálních věcí, majetku a investic, stavebního úřadu, rozvoje a strategie), zástupci organizací pomáhajících zdravotně postiženým a Dopravní fakulty J. Pernera Univerzity Pardubice.

  • zabývá se problematikou odstraňování bariér ve městě,
  • pravidelně iniciuje zážitkový seminář pro zastupitele města,
  • spolupracuje se zástupci Centra Kosatec, z. s. – Poradenského a konzultačního střediska bezbariérovosti a TyfloCentra Pardubice, o. p. s. při předávání informací o probíhajících stavbách a rekonstrukcích ve městě tak, aby při nich bylo pamatováno na bezbariérovost.

Komise se schází zpravidla jednou měsíčně, spojit se s ní lze prostřednictvím e-mailové adresy bezbarierovost@mmp.cz.

Z iniciativy této komise vznikl dotační titul Programu podpory bezbariérovosti, kterým bude město účelně podporovat odstraňování bariér ve městě.  Na bezbariérovost je pamatováno i ve Strategickém plánu města Pardubic. Zdravotně postižení občané s komisí komunikují i prostřednictvím zástupců organizací, které jim pomáhají. Upozorňují na vzniklé bariéry a problémy ve městě např. na komunikacích, ve veřejných budovách, prostranstvích apod. z komise je řešení problému postoupeno příslušným odborům MmP, případně úřadům příslušných městských obvodů.

Životní situace

Kam se mám obrátit, když chci vyřešit bezbariérový přístup?

V rámci Magistrátu města Pardubic byla vytvořena pracovní skupina – Komise pro bezbariérovost, kterou tvoří zástupci dotčených odborů magistrátu, organizací pomáhajících zdravotně postiženým občanům a Dopravní fakulty J. Pernera Univerzity Pardubice. Je tedy možné prostřednictvím e-mailu bezbarierovost@mmp.cz nebo zavoláním na tel. 466 859 414 upozornit na problém z této oblasti a členové komise danou záležitost na svém jednání (schází se zpravidla 1x do měsíce) projednají.