Obecní živnostenský úřad

Zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a zákonem o volném pohybu služeb, tj. zabezpečuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, vede evidenci zemědělských podnikatelů, provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých pravomocí a plní funkci jednotného kontaktního místa.


Detailní působnost odboru

Oddělení registrace

Provádí veškerá řízení obecního živnostenského úřadu o vydání či změnách živnostenských oprávnění a zabezpečuje veškeré práce související s vedením živnostenského rejstříku a evidencí zemědělských podnikatelů na obecním živnostenském úřadu.

Plní zejména tyto úkoly:

 • plní funkci centrálního registračního místa,
 • přijímá a vyřizuje podání ve věci vydání živnostenských oprávnění, jejich změn a oznámení o změně údajů vedených v registru živnostenského podnikání,
 • vede správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele,
 • v rámci své působnosti vyměřuje a vybírá správní poplatky,
 • vede, aktualizuje a spravuje údaje v živnostenském rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů a vyřizuje žádosti o výpisy z nich,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru,
 • plní funkci jednotného kontaktního místa.


Oddělení kontrolní a správní

Zabezpečuje veškerou kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících.

Plní zejména tyto úkoly:

 • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení,
 • provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a kontrolu podle zákona o spotřebních daních,
 • za porušení příslušných předpisů ukládá pokuty, pozastavuje provozování živností a ruší živnostenská oprávnění,
 • přijímá oznámení, upozornění a podněty od občanů a institucí ke kontrole podnikatelských subjektů,
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, nastanou-li překážky provozování živnosti,
 • provádí kontroly zemědělských podnikatelů včetně řešení přestupků v případě porušení zákona,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.


Působnost úřadu pro oblast živnostenského a zemědělského podnikání není určena.