Oddělení matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, oddělení přestupků a úsek památkové péče
​​​​​​​ 

Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky, evidence obyvatel, státního občanství či pořizování ověřených výpisů z informačních systémů a rejstříků (CzechPoint). Dále vede evidenci občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupků a jiných správních deliktů.

Detailní působnost odboru

Oddělení matriky

Komplexně zajišťuje výkon agend matriky a státního občanství v rozsahu svěřeném magistrátu města Pardubic, jakož i výkon dalších souvisejících činností.

Plní zejména tyto úkoly:

 • v příslušném rozsahu vede matriční knihy (knihy narození, knihy manželství a knihy úmrtí) a zajišťuje stanovené zápisy do těchto knih,
 • v příslušném rozsahu vede zvláštní matriku a zajišťuje stanovené podklady do zvláštní matriky,
 • vede sbírky listin v příslušném rozsahu,
 • ve vztahu k matričním úřadům ve správním obvodu magistrátu města Pardubic, jako úřadu obce s rozšířenou působností, provádí v rámci své působnosti kontrolní, metodickou a další stanovenou činnost; tuto činnost provádí i ve vztahu k jiným obecním úřadům v příslušném správním obvodu, stanoví-li tak právní předpis,
 • dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih matričním úřadům zařazeným do příslušného správního obvodu,
 • komplexně zabezpečuje realizaci příslušných částí zákona o rodině, zejména oblast uzavírání manželství (občanský sňatek), vydávání osvědčení pro církevní sňatky, podkladů či dokladů pro sňatky v cizině či s cizincem, uznávání otcovství, případně další,
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tato osvědčení stanoveným způsobem vydává,
 • vydává stanovená potvrzení, na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.,
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) dle příslušných předpisů,
 • ve vztahu k nově narozeným dětem s trvalým pobytem ve městě Pardubice zabezpečuje obřady vítání občánků,
 • zabezpečuje slavnostní obřady k výročí uzavření sňatku,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí, dbá na jejich řádnou úhradu, stanoveným způsobem zajišťují výběr dalších plateb v souvislosti s prováděnými úkony,
 • zajišťuje pořizování ověřených výpisů z informačních systémů (rejstříků) v rozsahu upraveném zvlášními zákony,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci působnosti odboru.


Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Komplexně zajišťuje výkon agendy vydávání a evidence občanských průkazů a cestovních dokladů, jakož i výkon agendy evidence obyvatel, v rozsahu svěřeném magistrátu města Pardubic.

Plní zejména tyto úkoly:

 • přijímá a stanoveným způsobem zpracovává žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • vydává občanské průkazy, cestovní doklady, právními předpisy stanovená potvrzení apod.,
 • podílí se stanoveným způsobem na vedení evidencí občanských průkazů a cestovních dokladů a na příslušných informačních systémech; stanoveným způsobem poskytuje údaje z těchto informačních systémů,
 • ve vztahu k matričním úřadům ve správním obvodu magistrátu města Pardubic, jako úřadu obce s rozšířenou působností, provádí v rámci své působnosti kontrolní a další stanovenou činnost,
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
 • přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území obvodu města, stanoveným způsobem je realizuje,
 • vydává stanovená potvrzení, na základě zvláštních ujednání vede pomocnou vojenskou evidenci vojáků v záloze,
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.,
 • vede stálý seznam voličů a spolupracuje při přípravě voleb,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí a dbá na jejich řádnou úhradu,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.


Oddělení přestupků

Komplexně zajišťuje výkon agendy přestupků a jiných správních deliktů příslušné magistrátu města Pardubic v rozsahu, ve kterém nebyla výslovně svěřena některému jinému orgánu města nebo jinému odboru magistrátu města Pardubic. Plní metodickou a kontrolní funkci vůči ostatním odborům vykonávajícím přenesenou působnost v rámci správního trestání (projednávání a rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech).

Plní zejména tyto úkoly:

 • přijímá stanovená oznámení o přestupcích či jiných správních deliktech spadajících do působnosti magistrátu města Pardubic, na základě zjištěných a prokázaných skutečností je zákonem stanoveným způsobem řeší, případně je předává k řešení jiným příslušným odborům,
 • rozhoduje v prvním, případně druhém stupni o přestupcích a jiných správních deliktech,
 • v rozsahu své působnosti zajišťuje výkon rozhodnutí spočívající ve vymáhání nepeněžitých plnění,
 • vede stanovené evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.,
 • zpracovává posudky a zprávy a jiné stanovené podklady pro orgány činné v trestním řízení a jiné orgány,
 • v rámci své působnosti poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů,
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) dle příslušných předpisů,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.


Oddělení deliktů provozovatele vozidla

Komplexně zajišťuje výkon agendy deliktů provozovatele vozidla dle 125f a násl. zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Komplexně zajišťuje výkon agendy přestupků ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jež mají souvislost s delikty provozovatele vozidla, tedy ty přestupky, kdy:
a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona,
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

Plní zejména tyto úkony:

 • na základě došlých oznámení zajišťuje zasílání výzev provozovatelům vozidel k úhradě určené částky a kontroluje včasnost úhrady těchto částek,
 • činí nezbytné kroky ke zjištění pachatele výše uvedených přestupků,
 • vede správní řízení o uvedených přestupcích,
 • vede správní řízení o správních deliktech provozovatele vozidla.Úsek památkové péče

 • zajišťuje výkon státní správy orgánu státní památkové péče I. stupně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností dle zákona o státní památkové péči,
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče a dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a zajišťuje agendu dotací.