Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevStatutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
2. Důvod a způsob založení

Městský obvod Pardubice VI (dále je MO Pardubice VI) je zřízen dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2003, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění pozdějších změn a doplňků. Jsou mu svěřeny kompetence k plnění úkolů v oblasti samosprávy a přenesených úkolů v oblasti státní správy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo MO Pardubice VI je nejvyšším orgánem, rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se obvodu. Tvoří ho 15 volených zástupců různých politických stran a seskupení. Volební období je čtyřleté. 
https://pardubice.eu/zastupitelstvo-mo6

Rada MO Pardubice VI je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, rozhoduje o věcech, které nebyly svěřeny zastupitelstvu. Tvoří ji 5 členů volených z řad zastupitelstva. https://pardubice.eu/rada-mo6

Starosta MO je člen rady (a samozřejmě i zastupitelstva), který je k výkonu své funkce uvolněn. Zastupuje obvod navenek, jedná jeho jménem, řídí jednání zastupitelstva a rady. Stojí v čele Úřadu MO Pardubice VI, navrhuje a připravuje koncepční i běžné postupy, plní úkoly orgánů obvodu a připravuje podklady pro jejich rozhodování.

Místostarosta je člen rady, který není k výkonu své funkce uvolněn. Zastupuje starostu v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti, plní úkoly orgánů obvodu a úkoly, kterými jej pověří starosta.
Výbory ZMO Pardubice VI a komise RMO Pardubice VI jsou iniciativními a kontrolními orgány.
https://pardubice.eu/vybory-zastupitelstva-mo6

Úřad MO Pardubice VI je úřadem, který připravuje podklady pro rozhodování orgánů města, zajišťuje jejich realizaci, poskytuje orgánům a jednotlivým členům zastupitelstva potřebné služby, zajišťuje výkon státní správy dle svěřených kompetencí. Všichni zaměstnanci jsou povinni dle svých kompetencí a svěřených úseků činností podávat informace, řešit podněty, stížnosti a vydávat rozhodnutí. Tajemník MO Pardubice VI plní úkoly vymezené zákonem o obcích, odpovídá za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti, řídí zaměstnance zařazené do úřadu, řeší přestupkovou agendu.

Odbor investic, dopravy a životního prostředí

 • projednává přestupky, pokud nejsou výslovně svěřeny jinému odboru nebo orgánu obvodu,
 • vede agendu a evidenci žádostí o poskytnutí informací a zodpovídá za včasné vyřízení odpovědí,
 • připravuje a zabezpečuje investiční a neinvestiční akce obvodu,
 • sleduje reálné a finanční plnění jednotlivých investičních akcí, porovnává je s rozpočtem, zadáním zakázky a smlouvami, v souladu s nimi zabezpečuje platby, v případě neplnění dohodnutých podmínek uplatňuje vůči dodavatelům a dalším subjektům sjednané či stanovené sankce, zajišťuje jejich vymáhání,
 • v rámci záručních lhůt uplatňuje odpovědnost za vady, zajišťuje jejich odstranění.
 • vyjadřuje se k investičním záměrům na území obvodu, k rozvojovým a útlumovým záměrům podniků z hlediska životního prostředí,
 • povoluje kácení dřevin, rozhoduje o pozastavování, omezování nebo vydávání zákazu kácení dřevin, ukládá nebo zabezpečuje náhradní výsadbu,
 • zabezpečuje odstraňování nepovolených skládek na veřejném prostranství,
 • zajišťují pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad,
 • zajišťují údržbu a výsyp odpadkových košů,
 • zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města včetně jejich součástí s výjimkou mostních objektů, dopravního značení a zařízení,
 • uzavírá dohody při podstatném nárůstu zatížení komunikací,
 • zjišťuje vraky silničních vozidel, vede jejich evidenci, zasílá výzvy vlastníkům k jejich odstranění, případně je vyzývá jiným zákonným způsobem, zajišťuje jejich odvoz a stanovenou likvidaci, odstraňuje nepovoleně umístněné překážky z místních komunikací,
 • zpracování podklady pro vyjádření k harmonogramům čištění a zimní údržby komunikací a provádí kontrolu jejich plnění, o zjištěných závadách informuje odbor dopravy magistrátu,
 • připravuje podklady k vyjádření, návrhům a podnětům k jízdním řádům, udílení licencí, provozu a umístění zastávek městské hromadné dopravy,
 • vydává stanoviska, vyjádření a souhlasy vlastníka k uzavírkám, připojování, zvláštnímu užívání místních komunikací a k umísťování věci a pevné překážky na komunikacích mimo souhlas k rozhodnutím pro: prodej z mobilních zařízení, předzahrádky určené k poskytování občerstvení, uložení sítí na mostech, zřízení vyhrazeného parkování v zónách placeného stání

Odbor ekonomický a správní

 • komplexně zabezpečuje oblast ekonomiky a hospodaření obvodu,
 • zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu obvodu, jeho změn, hodnocení výsledků hospodaření a finančního vypořádání, podílí se na realizaci,
 • je správcem všech místních poplatků, nedoplatků na pokutách a nákladech řízení, vede jejich operativní evidenci a zajišťuje jejich vymáhání,
 • vede agendu výherních hracích přístrojů, provádí kontrolu jejich provozu (včetně ukládání sankcí), vede agendu loterií a tombol, vydává rozhodnutí o jejich povolení, je správcem souvisejících správních poplatků (vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá), kontroluje výběry peněz a jejich využití,
 • zajišťuje organizačně - administrativní činnosti spojené především s činností starosty, rady, zastupitelstva,
 • zajišťuje přípravu, kompletaci podkladů pro jednání orgánů obvodu, výborů a komisí včetně zpracování zápisů z jednání,
 • ve stanoveném rozsahu provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • zabezpečuje obsluhu CzechPOINT a vede agendu s tím spojenou,
 • vede evidence cenin (restauračních šeků, kolků apod.) a zajišťuje jejich nákup a manipulaci s nimi,
 • zajišťuje organizačně - administrativní činnosti spojené s volbami, realizací referenda, sčítáním lidu, domů a bytů, spolupráci s magistrátem při vedení evidence obyvatel apod.,
 • zajišťuje chod podatelny úřadu a spisovou službu dle spisového a skartačního řádu,
 • vede agendu ztrát a nálezů,
 • spolupracuje s kluby důchodců, které byly zřízeny obvodem.
 • vede evidenci ohlašování akcí na úseku kultury a sportu a dohlíží na dodržování podmínek stanovených pro konání těchto akcí

Organizační struktura Úřadu MO Pardubice VI:
https://pardubice.eu/data/files/39/48b/096e01a9f5fb97f38181eee39316af30663/organizacni-struktura-mo-pardubice-vi.pdf

Místní knihovna MO Pardubice VI je organizační složkou Městského obvodu Pardubice VI a je zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu.

4. Kontaktní spojení

Kostnická 865, Svítkov
530 06 Pardubice

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kostnická 865, Svítkov
530 06 Pardubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov
530 06 Pardubice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Úterý    8:00 - 11:30   12:30 - 15:00
Středa   8:00 - 11:30   12:30 - 17:00
Čtvrtek.  8:00 - 11:30.  12:30 - 15:00
Pátek   8:00 - 11:30.  12:30 - 14:30

4.4 Telefonní čísla

Spojovatelka – 466 301 160

4.5 Adresa internetové stránkyhttps://www.pardubice.eu/obvod6
4.6 Adresa podatelny

Kostnická 865, Pardubice – Svítkov, 530 06

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@umo6.mmp.cz

4.8 Datová schránka

vy7byam

5. Případné platby lze poukázat

Platby lze poukázat na účet č. 19-1205456399/0800 u České spořitelny a. s., Pardubice nebo složit v hotovosti na pokladně ÚMO Pardubice VI.

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty

Statut města, aktuální rozpočet obvodu, právní předpisy města

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města:  
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení):
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

Program rozvoje MO Pardubice VI:
https://pardubice.eu/program-rozvoje-projekty-mo6

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice VI:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo6

9. Žádosti o informace

Podání je možno učinit písemně na adresu MO Pardubice VI nebo ústně do protokolu vbudově Úřadu MO Pardubice VI anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Základní informace obecného charakteru o postupu při vyřizování všech záležitostí občanů, avšak i právnických osob, institucí apod., lze získat u vedoucích odborů nebo na podatelně. Také zde lze bezplatně nahlédnout do právních předpisů, obecně závazných vyhlášek města Pardubic, zápisů a dalších dokumentů, kromě těch, které jsou chráněny mlčenlivostí dle zvláštních zákonů. Především zde je také možné podat příslušná písemná podání, žádosti, návrhy a jiná dožádání, avšak i petice, stížnosti a jiná podání občanů. Není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, platí pro jejich vyřízení obecná lhůta 30 dnů.

Konkrétní služby poskytují a informace podávají v rámci vymezených kompetencí jednotlivé odbory úřadu, kde občané také obdrží všechny základní formuláře, jež při podání žádostí apod. potřebují. Standardní informace a služby jsou bezplatné, obvod či jeho úřad bude požadovat pouze úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, vodůvodněných případech i s odesláním. Výjimečně, bude-li vyhledávání takovéto informace obtížné, složité apod., tj. například přesáhne-li doba věnovaná takovéto záležitosti 2 hodiny, je-li nutné informace získat z jiného pracoviště, archivu apod., bude požadována i úhrada nákladů spojených s vyhledáváním takovéto informace – viz 15.1 Sazebník úhrad. To se netýká úkonů správních, které se řídí samostatnými právními předpisy a jsou zpoplatněny především podle zákona o správních poplatcích, nebo dle dalších zvláštních předpisů.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel MO Pardubice VI.
Z podání musí být zřejmé, že je určena Městskému obvodu Pardubice VI, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla aadresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny MO Pardubice VI nebo prostřednictví datové schránky. Neobsahuje-li žádost povinné údaje, popř. není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny MO Pardubice VI, není považovaná za žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městský obvod Pardubice VI posoudí obsah žádosti a:

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žadateli;
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od doplnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.


O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.


Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Níže uvedené předpisy jsou v písemné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři vedoucích odborů.

zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
správní řád zákon č. 500/2004 Sb.
místní poplatky zákon č. 565/1990 Sb.
o pozemních komunikacích zákon č.13/1997 Sb.
o ochraně přírody a krajiny zákon č. 114/1992 Sb.

Všechny zákony a vyhlášky včetně výše uvedených je možné si prohlédnout na stránkách sbírky.

11.2 Vydané právní předpisy

https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

12. Úhrady za poskytování informací

Úřad MO Pardubice VI je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žádat může i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Sazby úhrad nákladů jsou stanoveny v sazebníku úhrad nákladů – viz příloha č. 4.

V případě, že Úřad MO Pardubice VI bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně tuto skutečnost oznámí spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Úřad MO Pardubice VI žádost odloží.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií:

 • formát A4 jednostranně 2,00 Kč/list
 • formát A4 oboustranně 3,00 Kč/list
 • formát A3 jednostranně 4,00 Kč/list
 • formát A3 oboustranně 6,00 Kč/list


Náklady na opatření technických nosičů dat:

 • disk CD 7,00 Kč/ks


Náklady na odeslání informací žadateli:

 • náklady na poštovné – dle platného ceníku České pošty, s.p.


Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace 130,00 Kč/hod.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné usnesení.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

MO Pardubice VI nemá žádné licenční smlouvy ani výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo6