V následující rubrice najdete aktuální dokumentaci územně analytických podkladů (dále také ÚAP) zpracovaných pro správní území obce s rozšířenou působností Pardubice. Pořizovatelem a zpracovatelem ÚAP je Odbor hlavního architekta MmP vykonávající činnost úřadu územního plánování.

Dokumentace územně analytických podkladů obsahuje:

TEXTOVOU ČÁST    
zahrnuje

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (Textová část A)

  • rozbor udržitelného rozvoje území obsahující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho pozitiv a negativ v tematickém členění (Textová část B, C)

GRAFICKOU ČÁST
obsahuje následující výkresy:

  • výkres hodnot území
  • výkres limitů využití území
  • výkres záměrů na provedení změn v území
  • výkres problémů k řešení územně plánovací dokumentací